W3C

برتری‌های HTML 5 نسبت به HTML 4

پیش نویس کاری W3C در 22 ژانویه 2008

این نسخه:
http://www.w3.org/TR/2008/WD-html5-diff-20080122
نسخه اخیر:
http://www.w3.org/TR/html5-diff
ویراستار:
ان ون کاسترن (annevk@opera.com > (Opera Software ASA >

كليه ‌ی حقوق چاپ و نشر 2008 W3C كه شامل تعهدات، علامت تجاری و استفاده از سند می‌ باشد، برای (MIT, ERCIM, Keio) محفوظ است.


چکیده

HTML 5 پنجمین بازبینی مهم زبان بنیادی وب جهانی یعنی HTML را تعیین می نماید. "برتری‌های HTML 5 نسبت به HTML 4" تفاوتهای میان HTML 4 و HTML 5 را توصیف می کند و برخی از دلایل برای تغییرات را ارایه می نماید. این سند نمی تواند اطلاعات دقیقی بصورتی که در خصوصیات HTML 5 همیشه فعالانه در توسعه است را فراهم نماید. هنگامی که ابهامی وجود داشته باشد، خصوصیات HTML 5 خودش را همواره بررسی می کند. [HTML5]

وضعیت این سند

این قسمت وضعیت این سند را در زمان انتشارش توصیف می کند. اسناد دیگری می توانند جانشین این سند شوند. لیستی از انتشارهای W3C و بازبینی های اخیر این گزارش فنی می تواند در فهرست گزارش های فنی W3C در http://www.w3.org/TR موجود باشد.

این نخستین پیش نویس کاری منتشر شده ارایه شده توسط  کار گروه HTML، بخش فعالیت HTML می باشد. کار گروه می خواهد این سند را به گونه ای منتشر نماید تا  یادداشت کار گروه  خصوصیات HTML 5 را همراهی نماید. انجمن اختصاصی برای توضیحات public-html-comments@w3.org، لیستی از نامه های افرادی که فرستاده اند با یک آرشیو عمومی است.

انتشار بصورت پیش نویس کار بیانگر تایید توسط عضویت W3C نیست. این یک سند پیش نویس است و می تواند در هر زمانی توسط اسناد دیگری به روز شده، جایگزین شده و یا منسوخ شده باشد. صحیح نیست که از این سند همچون کار متفاوتی که در حال پیشرفت است، ذکر دیگری به میان آید.

این سند در برابر خط مشی انحصاری W3C در 5 فوریه 2004 توسط یک گروه عملیاتی ارایه شد. W3C از یک لیست عمومی همه حق امتیازهای آشکار ایجاد شده در رابطه با آنچه از گروه قابل تحویل است محافظت می نماید؛ آن صفحه همچنین شامل دستور العملهایی جهت آشکار سازی یک حق امتیاز است. فردی که شناخت واقعی از یک حق امتیازی دارد که باورهای انفرادی شامل درخواست (های) ضروری است بایستی اطلاعات بنابر قسمت 6 از خط مشی حق امتیاز W3C  آشکار شوند.

جدول محتویات

1. مقدمه

HTML در سیر تکاملی پیوسته ای بوده است از اینرو در ابتدای 1990 به اینترنت معرفی شد. برخی از خصیصه ها در مجموعه خصوصیات معرفی شدند؛ خصیصه های دیگر در انتشار نرم افزار معرفی شده بودند. در برخی موارد، تحقق پذیری ها و شیوه های تالیف با همدیگر و با خصوصیات و استانداردها همگرا شده اند، اما در دیگر طرق به انشعاب از هم تداوم می یابند.

HTML 4 یک توصیه W3C در سال 1997 بود. تا هنگامی که سرویسی را ادامه می دهد که بصورت دشوار راهنمای بسیاری از خصیصه های بنیادی HTML است، نمی تواند به اندازه کافی اطلاعاتی را جهت اجرای میان عملیاتی آن با همدیگر و مهم تر اینکه با یک توده مهم از محتوای توسعه یافته را ایجاد نماید. همان برای XHTML1 روانه می شود، که ترتیب یک XML را برای HTML 4 تعیین می نماید و DOM سطح 2 HTML که رابط های برنامه کاربردی جاوا اسکریپت را برای هر دوی HTML و XHTML مشخص می کنند. [HTML4] [XHTML1] [DOM2HTML]

پیش نویس HTML 5 بازتاب تلاشی آغاز شده در سال 2004 در جهت تحقیق همزمان بر روی تحقق پذیریهای HTML و محتوای توسعه یافته می باشد. پیش نویس:

 1. تعاریف یک زبان واحد فراخوانده شده HTML 5 را که می توان در یک ترکیب نحوی HTML "معمول" و در ترکیب نحوی XML نوشت.
 2. تعاریف جزئیات مدلهای پردازش که اجرای میان عملیاتی را بیفزاید.
 3. بهتر کردن نشانه گذاری برای اسناد.
 4. معرفی نشانه گذاری و برنامه های رابط کاربردی برای پدیداری اصطلاحها، همچون موارد کاربردی وب.

1.1. نشر باز

HTML 5 هنوز یک پیش نویس است. محتویات HTML 5، همچنین محتوای این سند که مرتبط با HTML 5 است، در حال حاضر در کار گروه HTML فهرست های پستی WHATWG در حال بحث می باشند. برخی از محتوای نشر باز (این لیست جامع نیست):

1.2. سازگار با قبلیها

HTML 5 در یک مسیر برگشتی سازگار با مسیر مورد استفاده عاملهای کاربری، تعیین شده است. جهت محافظت از زبان تالیفی نسبتا ساده برای نویسنده های متعدد عناصر و ویژگی ها را همچون زمینه طرح در دیگر بخش های این سند همانند نحوه ارایه عناصری که بهتر از مقدار در حال استفاده CSS هستند را شامل نمی شود.

عاملهای کاربری هر چند همواره از این عناصر قدیمی پشتیبانی خواهند نمود و دلیلی است بر اینکه چرا خصوصیات به وضوح نیازمندیها را برای نویسنده ها و عاملهای کاربری تفکیک می کند. این توانایی که نویسندگان نمی توانند از isindex یا عنصر plaintext استفاده نمایند، اما عاملهای کاربری لازم است که آنها را در مسیری که سازگار با چگونگی رفتارهای قبلی عناصر است پشتیبانی نمایند.

از هنگامی که HTML 5 مطابق با نیازمندیهای مجزا برای نویسنده ها و عاملهای کاربری نبوده آنجا یک نیاز طولانی برای اشیای نشانه گذاری موجود نیست "بد دانسته شده".

1.3. مدل توسعه

قبل از اینکه لااقل دو بار بطور کامل خصوصیات اجرا نشوند خصوصیات HTML 5 مطرح شده به پایان نخواهد رسید. این شیوه ای متفاوت از نسخه های پیشین HTML را دارا می‌باشد. مورد هدف است که پیاده سازی و قابل استفاده بودن توسط طراحان و توسعه دهندگان که یکباره به اتمام رسیده تامین گردد.

2. ترکیب نحوی

زبان HTML 5 دارای یک ترکیب نحوی  "سفارشی" است که سازگار با اسناد منتشر شده  HTML 4 و XHTML1 بر روی وب است، اما با بیشتر خصیصه های رمزی SGML از HTML 4 سازگار نیست، همچون /em/content>. اسناد مورد استفاده این ترکیب نحوی "سفارشی" می بایستی با نوع text/html MIME سرویس داده شده باشد.

HTML 5 همچنین جزئیات قواعد تجزیه (شامل روش رفع خطا) را برای این ترکیب نحوی که تا حد زیادی سازگار با تحقق پذیری های عمومی هستند را تعریف می کند. عاملهای کاربری با استفاده از این قواعد از منابعی که دارای نوع text/html MIME هستند پیروی می نمایند. در اینجا سندی است که مطابق با ترکیب نحوی HTML است:

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Example document</title>
 </head>
 <body>
  <p>Example paragraph</p>
 </body>
</html>

ترکیب نحوی دیگری که می تواند برای HTML 5 استفاده شده باشد XML است. این ترکیب نحوی با اسناد XHTML1 و تحقق پذیریها سازگار است. اسناد مورد استفاده این ترکیب نحوی نیازمند آن است که با یک نوع XML MIME سرویس داده شده باشد و عناصر ضروری است که از فضای نامی ارایه شده در http://www.w3.org/1999/xhtml قواعد بیان شده توسط خصوصیات XML پیروی نمایند. [XML]

در زیر نمونه ای از سندی است که مطابق با ترکیب نحوی XML از HTML 5 می باشد. نکته ای که اسناد XML می بایستی یک نوع XML MIME type همچون application/xhtml+xml یا application/xml را داشته باشند.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <title>Example document</title>
 </head>
 <body>
  <p>Example paragraph</p>
 </body>
</html>

2.1. رمزگذاری کاراکتر

برای ترکیب نحوی HTML از HTML 5 نویسندگان سه شیوه را جهت تنظیم رمزگذاری کاراکتر در اختیار دارند:

برای ترکیب نحوی XML نویسنده ها باید قواعد را بصورتی که در خصوصیات XML جهت مجموعه رمزگذاری کاراکتر بیان شده استفاده نمایند.

2.2. The DOCTYPE

ترکیب نحوی HTML از HTML 5 نیازمند تعیین یک DOCTYPE است تا ارایه صفحه توسط مرورگر در حالت استاندارد تامین گردد.  DOCTYPE منظور دیگری ندارد و بنابراین برای XML اختیاری است. اسناد با یک نوع XML MIME همواره در حالت استاندارد استفاده شده اند. [DOCTYPE]

 DOCTYPE اعلان <!DOCTYPE html> است و مورد غیر حساسی در HTML است. DOCTYPEها مطابق نسخه های اولیه HTML بلندتر بودند برای اینکه زبان HTML مبنی بر SGML است و از اینرو نیازمند اشاره به یک DTD است. با HTML 5 این مورد بلندتری نیست و  DOCTYPE تنها نیازمند فعال سازی حالت استاندارد برای اسناد نوشتاری کاربردی ترکیب نحوی  HTML است. مرورگرها قبلا این را برای <!DOCTYPE html> انجام می دادند.

3. زبان

این بخش به زیر مجموعه های مختلفی تقسیم شده تا با وضوح بیشتری تفاوتهایی که در آنجا میان  HTML 4 و HTML 5 وجود دارد را بیان نماید.

3.1. عناصر جدید

عناصر ذیل جهت داشتن ساختار بهتری معرفی شده اند:

همچنین در آنجا عناصر مجزای جدید دیگری هستند:

عنصر input متعلق به ویژگی type هم اکنون دارای مقادیر جدید ذیل است:

ایده این انواع جدید به گونه ای است که عامل کاربر می تواند واسط کاربر را تهیه نماید، همانند جمع کننده اطلاعات تقویم یا یکپارچگی با کتاب آدرس متعلق به کاربر و ارایه یک شکل تعریف شده به سرور می باشد. این به کاربر تجربه بهتری می بخشد بطوریکه این input قبل از ارسال به سرور مورد نظر که در آنجا زمان کمتری برای انتظار بازخورد مورد نظر است، بررسی می شود.

3.2. ویژگی های جدید

HTML 5 دارای ویژگی های جدید بصورت مجزا معرفی شده ای است که شامل عناصر گوناگونی است که قبلا جزئی از HTML 4 بوده اند:

ویژگی های مجزا از HTML 4 هم اکنون همه عناصر را اجرا می نمایند. اینها ویژگی های کلی فراخوانده شده هستند: class, dir, id, lang, tabindex و title.

آنجا همچنین ویژگی های مجزای کلی جدیدی وجود دارند:

ویژگیهای ذیل برای مدل تکرار هستند. اینها ویژگی های کلی هستند و همچنین امکان دارد بر روی همه عناصر HTML یا روی هر عنصری در هر فضای نامی دیگری با ویژگی های موجود در فضای نامی http://www.w3.org/1999/xhtml استفاده شده باشند:

HTML 5 همچنین تمامی ویژگی های برنامه کنترل رویدادها را از HTML 4 می سازد که آنرا از ویژگیهای کلی onevent-name می گیرد و ویژگیهای جدید مجزای برنامه کنترل رویدادها را برای تعیین رویدادهای جدید اضافه می نماید، همچون ویژگی onmessage که می تواند همراه با عنصر جدید بکار رفته باشد event-source و پیام رسان API سند متقاطع بکار رفته باشد.

3.3. عناصر تغییر یافته

این عناصر دارای معانی اصلاح شده ای در HTML 5 هستند تا بهتر منعکس شود که چگونه آنها روی وب استفاده شده اند یا که آنها را مفیدتر سازند:

3.4. عناصر غایب

عناصر در این بخش توسط نویسنده ها استفاده نشده اند. عاملهای کاربری باز هم از آنها پشتیبانی می نمایند و HTML 5 یک بخش ترجمه را در موقع خود که بیانگر دقیق کیفیت است را کسب می نماید. (عنصر isindex برای نمونه قبل از این توسط تجزیه گر پشتیبانی شده است.)

عناصر زیر در HTML 5 وجود ندارند چرا که اثرشان کاملا ارایه شده و بنابراین بهتر است توسط CSS مورد استفاده قرار گیرند:

عناصر ذیل در HTML 5 وجود ندارند برای اینکه کاربردشان تحت تاثیر قابلیت استفاده و قابلیت دسترسی برای کاربر نهایی در جهتی منفی است:

عناصر زیر شامل نشده اند زیرا که آنها غالبا استفاده نشده اند، درهم و برهم ساخته شده اند یا میتوانند توسط عناصر دیگر مورد استفاده قرار گیرند:

سرانجام noscript تنها در ترکیب نحوی HTML منطبق است. که در ترکیب نحوی  XML گذاشته نشده است بطوریکه کاربردش وابسته به یک تجزیه گر HTML است.

3.5. ویژگی های غایب

برخی ویژگیهای HTML 4 مجاز نیستند در HTML 5 بلندتر باشند. اگر آنها جهت داشتن هر اثر خاصی بر روی عاملهای کاربر مورد نیازند برای سازگاری می بایستی به گونه ای تعیین شده باشند که در آن متنها کار کنند.

در مجموع، HTML 5 هیچ یک از ویژگیهایی را که در HTML 4 ارایه شده بودند و بهتر است توسط CSS مورد استفاده قرار گیرند را ندارد :

4. رابط های برنامه کاربردی (APIs)

HTML 5 عددی را از APIs که راهنمای ساختن برنامه های کاربردی وب است را معرفی می نماید. این می تواند همراه با عناصر جدید معرفی شده برای برنامه های کاربردی، استفاده شده باشد:

4.1. گسترشها در جهت HTMLDocument

HTML 5 توسعه یافته ی واسط HTMLDocument از DOM سطح  2  متعلق به HTML در شماری ازمسیرها است. واسط هم اکنون در تمامی اشیای اجرای واسط Document پیاده سازی شده بنابراین بصورت معنادار در بافتی از سند مرکب می ماند. آن همچنین دارای اعضای جدید قابل توجه مجزایی است:

4.2. گسترشها در جهت HTMLElement

واسط HTMLElement همچنین پیشرفتهای متعددی در HTML 5 داشته است:

سپاسگزاریها

ویراستارهایی که مایلیم از ایشان تشکر نماییم بن میلارد، کامرون مکورمک، چارلز مکافی نوایا،, دان کانلی دیوید ایچ هاستر، هنری سیونن، جیمز گراهام، میسیچ ستاچاویاک، مارتیجن وارجرز، مارتین هی، مساتیکا یاکورا، مایکل سمت، اولیویر جاندرین، فیلیپ تیلر و سایمن پیترز هستند برای مشارکتشان در این سند همچنین تمامی کسانی که در راستای  HTML 5 از سالهای قبل برای توسعه وب تلاش نموده اند!

منابع

[DOCTYPE]
Activating the Right Layout Mode Using the Doctype Declaration, H. Sivonen, January 2007.
[DOM2HTML]
Document Object Model (DOM) Level 2 HTML Specification, J. Stenback, P. Le Hégaret, A. Le Hors, editors. W3C, January 2003.
[HTML4]
HTML 4.01 Specification, D. Raggett, A. Le Hors, I. Jacobs, editors. W3C, December 1999.
[HTML5]
HTML 5, I. Hickson, D. Hyatt, editors. W3C, January 2008.
Web Forms 2.0, I. Hickson, editor. W3C, October 2006.
HTML 5, I. Hickson, editor. WHATWG, January 2008.
Web Forms 2.0, I. Hickson, editor. WHATWG, October 2006.
HTML 5 (editor's draft), I. Hickson, D. Hyatt, editors. W3C, January 2008.
Web Forms 2.0 (editor's draft), I. Hickson, editor. W3C, October 2006.
[XHTML1]
XHTML™ 1.1 - Module-based XHTML, M. Altheim, S. McCarron, editors. W3C, May 2001.
[XML]
Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition), T. Bray, J. Paoli, C. Sperberg-McQueen, E. Maler, F. Yergeau, editors. W3C, September 2006.
Namespaces in XML 1.0 (Second Edition), T. Bray, D. Hollander, A. Layman, R. Tobin, editors. W3C, August 2006.