W3C

فضاهای نامی در XML 1.0 (ویرایش دوم)

توصیه W3C در 16 اوت 2006

این نسخه:
http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml-names-20060816
آخرین نسخه منتشر شده:
http://www.w3.org/TR/xml-names
نگارش قبلی:
http://www.w3.org/TR/2006/PER-xml-names-20060614
ویراستارها:
تیم بری از  tbray@textuality.com>Textuality>
دیو هالندر از  dmh@contivo.com>Contivo, Inc>.
اندریو لیمن از مایکروسافت  <andrewl@microsoft.com>
ریچارد تابین از دانشگاه هانبورگ و تکنولوژی نشانه گذاری  richard@cogsci.ed.ac.uk>Ltd>

لطفا برای این سند به لیست اشتباهات مراجعه کنید، که ممکن است شامل برخی از اشکالات اساسی باشد.

همچنین ترجمه ها را ببینید.

كليه ‌ی حقوق چاپ و نشر 2006 W3C كه شامل تعهدات، علامت تجاری و استفاده از سند می‌ باشد، برای (MIT, ERCIM, Keio) محفوظ است.


چکیده

فضاهای نامی XML یک روش ساده را برای عنصر توصیفی و نامهای ویژگی استفاده شده در اسناد زبان نشانه گذاری توسعه پذیر بوسیله ی مرتبط کردنشان با فضاهای نامی شناسایی شده توسط مراجع URI میسر می سازد.

وضعیت این سند

این بخش وضعیت این سند را در زمان انتشارش تشریح می کند. اسناد دیگر می توانند جانشین این سند شوند. لیستی از انتشارات فعلیW3C آخرین تجدید نظر این گزارش تخصصی می تواند در  فهرست گزارشات تخصصی W3C در http://www.w3.org/TR موجود باشد.

این سند محصولی از کار گروه هسته XML بعنوان بخشی از فعالیت W3C XML است. نسخه ی انگلیسی این مشخصات تنها نسخه ی اصلی است (The English version of  this specification is the only normative version). در هر صورت برای ترجمه های این سند می توانید http://www.w3.org/2003/03/Translations/byTechnology?technology=xml-names  را ببینید.

تحقق پذیری های معلوم در گزارش اجرای فضاهای نامی 1.1 (همه ی فضاهای نامی 1.1 را اجرا می نماید همچنین از فضاهای نامی 1.0 پشتیبانی می کند) مستند سازی شده اند. یک تست مجموعه نرم افزار همچنین از طریق صفحه  مجموعه برنامه های تست XML در دسترس است.

این ویرایش دوم تمامی اشتباهات معلوم را چنانچه در زمان انتشارش بوده را در خود جای داده است. که جانشین توصیه ی 14 ژانویه ی 1999 W3C می شود.

لطفا خطاهای موجود در این سند را به xml-names-editor@w3.org گزارش دهید؛ آرشیوهای عمومی در دسترس هستند. لیست خطاها برای این سند در http://www.w3.org/XML/2006/xml-names-errata  در دسترس می باشد.

این سند توسط اعضای W3C، بوسیله ی توسعه دهندگان نرم افزار و توسط گروههای دیگر W3C و اشخاص علاقه مند مرور شده است، و توسط مدیریت بعنوان یک توصیه ی W3C مورد تایید قرار گرفته است. این سندی پایدار است و می تواند بعنوان مرجع اساسی یا نقل شده از سند دیگری مورد استفاده قرار گرفته باشد. نقش W3C در ایجاد توصیه بگونه ای است که توجه به خصوصیات را جلب نماید و جهت گسترش همه جانبه ی توسعه اش می باشد. این کاربرد گرایی و یکپارچگی عملیات وب را افزایش می دهد.

W3C یک لیست عمومی از هر آشکار ساز انحصاری ساخته شده در ارتباط با تحویلات گروه؛ آن صفحه همچنین شامل دستور العملها برای آشکار سازی یک حق انحصاری است. فردی که واقعا نسبت به یک حق انحصاری که فرد باور دارد حاوی درخواست (های) ضروری است آگاه است بایستی اطلاعات هماهنگ با بخش 6 از سیاست حفظ حق انحصای را آشکار سازد.

جدول محتویات

1 انگیزش و خلاصه
1.1 یادداشتی در نشان گذاری و استفاده
2 فضاهای نامی XML
2.1 ایده های اساسی
2.2 استفاده از URI ها بعنوان نامهای فضای نامی
2.3 مقایسه کردن مراجع URI
3 فضاهای نامی اعلامی
4 نامهای واجد شرایط
5 کاربرد نامهای واجد شرایط
6 استفاده از فضاهای نامی جهت عناصر و ویژگی ها
6.1 نقل کننده ی فضای نامی
6.2 فضای نامی قراردادی
6.3 یگانگی ویژگیها
7 همگونی اسناد
8 هماهنگی پردازشگرها

پیوستها

A مراجع اصولی
B دیگر منابع (غیر اصولی)
C ساختار داخلی فضاهای نامی  XML (غیر اصولی)
D تغییرات پس از نسخه ی 1.0 (غیر اصولی)
E سپاسگزاریها (غیر اصولی)


1 انگیزش و خلاصه

ما تصور می نماییم کاربردهای زبان نشانه گذاری توسعه پذیر (XML) جایی که یک سند XML واحد می تواند محتوی عناصر و ویژگیها (در اینجا بعنوان یک "فهرست لغات نشانه گذاری" ذکر شده) که تعیین شده اند برای و توسط ماژولهای نرم افزار چندگانه استفاده شده باشد. یک انگیزش برای این پیمانه ای است: اگر یک چنین فهرست لغات نشانه گذاری ای موجود است که خوب فهمیده شده است و برای اینکه نرم افزار مفید در دسترس می باشد، که جهت مورد استفاده ی این نشانه گذاری سریع تر نسبت به ساخته شدن آن بهتر است.

اسناد اینچنینی، شامل فهرستهای لغات نشانه گذاری چندگانه، مسائل مطرح بازشناسی و تلاقی است. ماژولهای نرم افزار ضروری است بتوانند عناصر و ویژگیهایی که جهت پردازش در نظر گرفته شده اند حتی با وجود واقع شدن "تلاقی" هنگامی که نامزد نشانه گذاری برای برخی بسته ی نرم افزاری دیگر نام ویژگی یا عنصر یکسانی استفاده می نماید را  تشخیص دهند.

این ملاحظات لازم است که ساختهای سند نامهایی را که می بایستی داشته باشد برای جلوگیری از برخوردهای میان نامها مطابق فهرستهای لغات نشانه گذاری متفاوت شکل داده باشد. این خصوصیات یک مکانیزم XML که با استفاده از نامهای بسط یافته است را جهت عناصر و ویژگیها توصیف می کند.

1.1 یادداشتی در نشان گذاری و استفاده

در جایی که مهم است، کلید واژه های MUST, MUST NOT, REQUIRED, SHOULD, SHOULD NOT, MAY در این سند بصورتی که در [Keywords] توصیف شده، تفسیر خواهد شد.

نکته ای که بسیاری از غیر پایانی ها در این خصوصیات نه در اینجا بلکه در خصوصیات XML تعیین شده اند [XML]. هنگامی که غیر پایانی ها در اینجا تعیین شده باشند نامهای یکسانی دارند بگونه ای که غیر پایانی های تعیین شده در خصوصیات XML، اینجا در تمامی موارد مطابقت یک زیر مجموعه ی رشته های تطبیق داده شده توسط مترادف هر یک در آنجا را تولید می نماید.

این تولیدات سند، NSC یک "محدودیت فضای نامی"، یکی از دستوراتی که انطباق اسناد با این خصوصیات می بایستی باشد در ذیل است.

2 فضاهای نامی XML

2.1 ایده های اساسی

[تعریف: یک فضای نامی XML توسط یک مرجع URI شناسایی شده است [RFC3986]؛ نامهای ویژگی و عنصر می توانند در یک فضای نامی XML کاربردی مکانیزمهای توصیف در این خصوصیات قرار گرفته باشند. ]

[تعریف: یک نام بسط یافته جفتی مرکب از یک نام فضای نامی و یک نام محلی است. ] [تعریف: برای یک نام N در یک فضای نامی شناسایی شده توسط یک URI I است، نام فضای نامی هست I. برای یک نام N که در یک فضای نامی نیست نام فضای نامی بدون مقدار است. ] [تعریف: در هر صورت نام محلی هست N. ] که این ترکیب کلی اداره شده ی فضای نامی IRI با نامهای محلی فهرست لغات است که در برخوردهای نام اجتنابی موثر است.

مراجع URI می توانند محتوی کاراکترهای اجازه داده نشده در نامها باشند و غالبا بصورت نامناسبی طولانی هستند، بنابراین نامهای بسط یافته مستقیما جهت نامهای عناصر و ویژگیها در اسناد XML مورد استفاده قرار نگرفته اند. در عوض نامهای مناسب استفاده شده اند. [تعریف: یک نام واجد شرایط نامی در ارتباط با تفسیر فضای نامی است. ] در انطباق نمودن اسناد به این خصوصیات نامهای ویژگی و عنصر بصورت نامهای مناسب ظاهر می شوند. از نظر نحوی، هریک نامهای پیشوند شده یا نامهای غیر پیشوند شده هستند. یک ترکیب اعلان ویژگی مبنایی مشروط به پیشوندهای مقید جهت نامهای فضای نامی و جهت یک فضای نامی پیش فرض مقید است که جهت نامهای عنصر غیر پیشوند درخواست می نماید؛ این اعلانها محدوده ای توسط عناصری که بر روی آنها ظاهر می شوند هستند، بنابراین ارتباطات متفاوت آن می توانند در قسمتهای مختلف یک سند ظاهر گردند.  اعلانها محدوده ای توسط عناصری که بر روی آنها ظاهر می گردند می باشند، برای اینکه ارتباطات متفاوت می توانند در قسمتهای متفاوت یک سند ظاهر شوند. انطباق پردازنده ها به این خصوصیات بایستی تایید شده و عملی مطابق با این اعلانها و پیشوندها باشد.

2.3 مقایسه کردن مراجع URI

فضاهای نام تعیین شده ی مراجع URI هنگامی که یک نام با توجه به یک فضای نامی معین و اگر دو نام مربوط به فضای نام یکسان تعیین گردد مقایسه شده اند. [تعریف: دو URI تحت رفتار رشته ها هستند و آنها یکسان هستند اگر و تنها اگر رشته ها یکسانند، در صورتی که آنها رشته ی یکسان از کاراکترها هستند. ] مقایسه نسبت به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس است و بدون ٪ اجرایی خارج پایان یافته یا ناتمام است.

یک نتیجه ی این آن است که مراجع URI که در این دریافت یکسان نیستند می توانند منبع یکسانی باشند. نمونه ها شامل مراجع URI است که تنها در مورد یا ٪ گریخته متفاوتند، یا در موجودیتهای خارجی هستند که مبنای URI ها تفاوت دارد (اما قابل ذکر است که URI های نسبی بصورت نامهای فضای نامی نامناسب شناخته شده اند).

در یک اعلان فضای نامی مرجع URI مقدار اصولی شده ی ویژگی است، بنابراین جایگزینی کاراکتر XML و مراجع موجود پیش از این قبل از هر مقایسه ای به اتمام رسیده است.

مثالها:

مراجع URI زیر از آنجایی که متفاوتند، به منظور تعیین فضاهای نامی کاملا متفاوت می باشند:

 • http://www.example.org/wine

 • http://www.Example.org/wine

 • http://www.example.org/Wine

مراجع IRI زیر همچنین به منظور تعیین فضاهای نامی کاملا متفاوت هستند:

 • http://www.example.org/~wilbur

 • http://www.example.org/%7ewilbur

 • http://www.example.org/%7Ewilbur

بخاطر ریسک اختلال مابین URI ها که می خواهند برابر شوند اگر غیر مرجع شده باشد، کاربرد کاراکترهای %-escaped در نامهای فضای نامی شدیدا کاهش یافته است.

3 فضاهای نامی اعلامی

[تعریف: یک فضای نامی (یا بصورت دقیق تر، یک فضای نامی معتبر) کاربرد خانواده  ای از ویژگیهای اعلان شده است. یک چنین نام ویژگی ای بایستی با xmlns یا  xmlns شروع شود:. این ویژگیها، متمایل به ویژگیهای  دیگر XML ، به شرط آنکه مستقیما یا توسط پیش فرض می توانند باشد. ]

نامهای ویژگی برای اعلان فصای نامی
[1] NSAttName ::= PrefixedAttName
| DefaultAttName
[2] PrefixedAttName ::= 'xmlns:' NCName[NSC: پیشوندهای اندوخته و نامهای فضای نامی]
[3] DefaultAttName ::= 'xmlns'
[4] NCName ::= NCNameStartChar NCNameChar*/*":" منهای،XML یک نام  */
[5] NCNameChar ::= NameChar - ':'
[6] NCNameStartChar ::= Letter | '_'

 مقدار استاندارد شده ی ویژگیها بایستی هر دوی یک مرجع URI  — نام فضای نامی تعیین کننده ی فضای نامی — یا یک رشته تهی باشد. نام فضای نامی، در جهت سرویس دهی منظور مورد نظرش، بایستی مشخصات منحصر به فرد و پایداری داشته باشد. که این هدفی نیست که مستقیما برای بازیابی یک طرحواره (اگر چیزی موجود است) باشد. نامهای منبع یک شکل [RFC2141] مثالی از یک ترکیب نحوی است که با این اهداف در نظر گرفته شده است. در هر صورت، آن بایستی مورد توجه URL هایی باشد که می توانند در یک چنین مسیری که مربوط به دست یافتن این اهداف یکسان است باشند.

[تعریف: اگر نام ویژگی با PrefixedAttName مطابقت نماید، آنگاه NCName  فضای نامی prefix را ارایه می دهد، که جهت پیوستگی نامهای ویژگی و عنصر با نام فضای نامی در مقدار ویژگی در محدوده ی عنصری که جهت اعلان پیوست شده، استفاده شده است. در چنین اعلانهایی، نام فضای نامی می تواند تهی نباشد. ]

[تعریف: اگر نام ویژگی مطابق DefaultAttName باشد، آنگاه نام فضای نامی در مقدار ویژگی بصورت فضای نامی پیش فرض در محدوده ی عنصر که جهت اعلان پیوست شده می باشد.] نامهای ویژگی پیش فرض و اعلانهای برتر در 6 فضای نامی مورد استفاده جهت عناصر و ویژگیها مطرح شده اند.

یک مثال اعلان فضای نامی، که همراه پیشوند edi فضای نامی با نام فضای نامی http://ecommerce.example.org/schema:

<x xmlns:edi='http://ecommerce.example.org/schema'>
 <!-- the "edi" prefix is bound to http://ecommerce.example.org/schema
    for the "x" element and contents -->
</x>

محدودیت فضای نامی: پیشوندهای اندوخته و نامهای فضای نامی

پیشوند xml با تعریف محدود کننده جهت نام فضای نامی http://www.w3.org/XML/1998/namespace است. که ممکن است، اما لازم نیست که اعلان شده باشد و نبایستی در هیچ نام فضای نامی دیگری محدود کننده باشد. پیشوندهای دیگر نبایستی در این نام فضای نامی محدود کننده باشند و آن نبایستی بصورت فضای نامی پیش فرض اعلان شده باشد.

پیشوند xmlns تنها جهت اعلان اتصالات فضای نامی استفاده شده است و با تعیین محدود کننده در راستای نام فضای نامی /http://www.w3.org/2000/xmlns است. که نبایستی اعلان شده باشد. پیشوندهای دیگر نبایستی در این نام فضای نامی محدود کننده باشند و همچنین نبایستی بصورت فضای نامی پیش فرض اعلان شده باشند. نامهای عنصر نبایستی پیشوند xmlns داشته باشند.

شروع تمامی دیگر پیشوندها با رشته ی سه حرف x, m, l, به هر شکل ترکیبی، ذخیره شده اند. این بدین منظور است:

 • کاربران نبایستی از آنها استفاده نموده باشند جز بصورت تعیین شده توسط مشخصات اخیر

 • پردازنده ها نبایستی با آنها بصورت اشکالات مهلک رفتار نمایند.

در هر صورت آنها خودشان ذخیره نشده اند، که جهت استفاده ی نامهای پیشوند شده ی LocalPart با حروف x, m, l, در هر شکل ترکیبی ناروا است شروع شود، بطوری که این نامها  اگر بدون یک پیشوند مورد استفاده قرار گرفته باشند ذخیره خواهند شد.

4 نامهای واجد شرایط

در انطباق اسناد XML جهت این مشخصات، برخی نامها (ی ایجاد شده مطابق با نام غیر پایانی) بایستی بصورت نامهای واجد شرایط معین، آنگونه که در ذیل تعریف شده اند:

نام واجد شرایط
[7] QName ::= PrefixedName
| UnprefixedName
[8] PrefixedName ::= Prefix ':' LocalPart
[9] UnprefixedName ::= LocalPart
[10] Prefix ::= NCName
[11] LocalPart ::= NCName

پیشوند تامین کننده ی پیشوند فضای نامی جزئی از نام واجد شرایط است و بایستی با یک مرجع فضای نامی URI در یک اعلان فضای نامی مرتبط باشد. [تعریفLocalPart تامین کننده ی جزء محلی از نام واجد شرایط است.]

ملاحظه ی دستورالعملهای پیشوند تنها بعنوان مکان نگه دار برای یک نام فضای نامی است. برنامه های کاربردی بایستی از نام فضای نامی استفاده کرده باشند، نه پیشوند، که در نامهای ساختگی محدوده اش شامل سند توسعه یافته است.

5 کاربرد نامهای واجد شرایط

در اسناد XML مطابق با این مشخصات، نامهای عنصر بصورت نامهای واجد شرایط تعیین شده اند، بشرح ذیل:

نامهای عنصر
[12] STag ::= '<' QName (S Attribute)* S? '>' [NSC: اعلان پیشوند]
[13] ETag ::= '</' QName S? '>'[NSC: اعلان پیشوند]
[14] EmptyElemTag ::= '<' QName (S Attribute)* S? '/>'[NSC: اعلان پیشوند]

مثالی از یک تامین کننده ی نام واجد شرایط بصورت یک نام عنصر:

 <!-- the 'price' element's namespace is http://ecommerce.example.org/schema -->
 <edi:price xmlns:edi='http://ecommerce.example.org/schema' units='Euro'>32.18</edi:price>

ویژگی اعلانهای فضای نامی یا نامهایشان بصورت تعیین شده ی نامهای واجد شرایط هستند:

ویژگی
[15] Attribute ::= NSAttName Eq AttValue
| QName Eq AttValue[NSC: اعلان پیشوند]

مثالی از یک تامین کننده ی نام واجد شرایط بصورت یک نام ویژگی:

<x xmlns:edi='http://ecommerce.example.org/schema'>
 <!-- the 'taxClass' attribute's namespace is http://ecommerce.example.org/schema -->
 <lineItem edi:taxClass="exempt">Baby food</lineItem>
</x>

محدودیت فضای نامی: اعلان پیشوند

پیشوند فضای نامی، جز اینکه xml یا xmlns است، بایستی در یک ویژگی اعلان فضای نامی در هر دوی تگ شروعی عنصر در جایی که استفاده شده یا در یک عنصر سلف اعلان شده باشد (یعنی یک عنصر در جایی که محتوی نشانه گذاری پیشوند شده واقع شده).

این محدودیت می تواند مقدم بر دشواریهای عملیاتی در مورد جایی که ویژگی اعلان فضای نامی مشروط شده، نه مستقیما در موجودیت سند XML، اما از طریق یک ویژگی پیش فرض اعلان شده در یک موجودیت خارجی باشد. چنین اعلانهایی نمی توانند توسط نرم افزاری که مبنی بر یک پردازشگر بدون اعتباری XML است خوانده شوند. بسیاری برنامه های کاربردی XML، احتمالا شامل یکهای حساس فضای نامی، رد شده که نیازمند اعتبار بخشی پردازشگرها است. اگر عملیات با چنین برنامه های کاربردی مورد نیاز تصحیح می شود، اعلانهای فضای نامی بایستی مشروط به هر یک از مستقیم یا از طریق ویژگیهای پیش فرض اعلان شده در زیر مجموعه های داخلی DTD باشند.

نامهای عنصر و نامهای ویژگی همچنین بصورت نامهای واجد شرایط هنگامی که در اعلانها در DTD ظاهر می شوند، معلومند:

نامهای واجد شرایط در اعلانها
[16] doctypedecl ::= '<!DOCTYPE' S QName (S ExternalID)? S? ('[' (markupdecl | PEReference | S)* ']' S?)? '>'
[17] elementdecl ::= '<!ELEMENT' S QName S contentspec S? '>'
[18] cp ::= (QName | choice | seq) ('?' | '*' | '+')?
[19] Mixed ::= '(' S? '#PCDATA' (S? '|' S? QName)* S? ')*'
| '(' S? '#PCDATA' S? ')'
[20] AttlistDecl ::= '<!ATTLIST' S QName AttDef* S? '>'
[21] AttDef ::= S (QName | NSAttName) S AttType S DefaultDecl

توجه داشته باشید که ارزیابی مبنی بر DTD فضای نامی آگاه در دریافت ذیل نیست: محدودیتهای یک DTD عناصر و ویژگیها که می تواند در یک سند توسط نامهای غیر تشریحی شان، نه توسط (نام فضای نامی، نام محلی) تطابق نمایند. جهت یک سند معتبر برای آنکه فضاهای نامی در برابر یک DTD استفاده شوند، پیشوندهای یکسان بایستی در DTD بصورت نمونه استفاده شده باشد. یک DTD در هر صورت می تواند بطور غیر مستقیم فضاهای نامی استفاده شده در یک سند معتبر را مشروط به مقادیر FIXED# برای ویژگیهایی که فضاهای نامی را اعلان می نمایند باشد.

6 استفاده از فضاهای نامی جهت عناصر و ویژگی ها

6.1 نقل کننده ی فضای نامی

محدوده ی یک اعلان فضای نامی اعلانی یک پیشوند توسعه دهنده مطابق آغاز تگ شروع که تا انتهای مشابه تگ پایانی، بجز محدوده ی هر اعلان داخلی با جزء  NSAttName یکسان به نظر می رسد. در مورد یک تگ تهی، محدوده ی تگ خودش است.

چنین اعلان فضای نامی ای جهت تمامی نامهای ویژگی و عنصر درون محدوده ی پیشوندهای سازگارش که در اعلان مشخص شده می باشد.

نام بسط یافته مطابق با یک عنصر پیشوند شده یا نام ویژگی دارای URI که جهت پیشوند بعنوان نام فضای نامی اش محدود کننده است، و جزء محلی بصورت نام محلی اش می باشد.

<?xml version="1.0"?>

<html:html xmlns:html='http://www.w3.org/1999/xhtml'>

 <html:head><html:title>Frobnostication</html:title></html:head>
 <html:body><html:p>Moved to 
  <html:a href='http://frob.example.com'>here.</html:a></html:p></html:body>

</html:html>

پیشوندهای چندگانه ی فضای نامی می توانند بصورت ویژگیهای یک عنصر واحد، بگونه ای که در این مثال نشان داده شده باشند:

<?xml version="1.0"?>
<!-- both namespace prefixes are available throughout -->
<bk:book xmlns:bk='urn:loc.gov:books'
     xmlns:isbn='urn:ISBN:0-395-36341-6'>
  <bk:title>Cheaper by the Dozen</bk:title>
  <isbn:number>1568491379</isbn:number>

</bk:book>

6.2 فضای نامی قراردادی

محدوده ی یک اعلان فضای نامی پیش فرض مطابق آغاز تگ شروعی که در آن جهت پایان مشابه تگ پایانی ظاهر می شود، بجز محدوده ی هر اعلان فضای نامی پیش فرض داخلی  توسعه می یابد. در مورد یک تگ تهی، محدوده خود تگ می باشد.

یک اعلان فضای نامی پیش فرض جهت تمامی نامهای عنصر غیر پیشوندی درون محدوده ی خودش بکار می رود. اعلانهای فضای نامی پیش فرض مستقیما جهت نامهای ویژگی بکار نمی روند؛ تفسیر ویژگی های غیر پیشوندی توسط عنصر که بر روی آنها ظاهر می شود قطعی است.

اگر در آنجا یک اعلان فضای نامی پیش فرض در محدوده می باشد، نام بسط یافته ی مشابه جهت یک نام عنصر غیر پیشوندی دارای URI از فضای نامی پیش فرض بعنوان نام فضای نامی می باشد. اگر آنجا اعلان فضای نامی پیش فرض در محدوده نمی باشد، نام فضای نامی مقدار ندارد. نام فضای نامی برای یک نام ویژگی غیر پیشوندی همواره بدون مقدار است. در هر صورت، نام محلی، جزء محلی است (که یقینا مشابه نام پیشوندی خودش می باشد).

<?xml version="1.0"?>
<!-- elements are in the HTML namespace, in this case by default -->
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>

 <head><title>Frobnostication</title></head>
 <body><p>Moved to 
  <a href='http://frob.example.com'>here</a>.</p></body>

</html>
<?xml version="1.0"?>
<!-- unprefixed element types are from "books" -->
<book xmlns='urn:loc.gov:books'
   xmlns:isbn='urn:ISBN:0-395-36341-6'>
  <title>Cheaper by the Dozen</title>
  <isbn:number>1568491379</isbn:number>

</book>

یک مثال وسعت دهنده ی فضای نامی تشریحی:

<?xml version="1.0"?>
<!-- initially, the default namespace is "books" -->
<book xmlns='urn:loc.gov:books'
   xmlns:isbn='urn:ISBN:0-395-36341-6'>
  <title>Cheaper by the Dozen</title>
  <isbn:number>1568491379</isbn:number>

  <notes>
   <!-- make HTML the default namespace for some commentary -->
   <p xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
     This is a <i>funny</i> book!
   </p>

  </notes>
</book>

مقدار ویژگی در یک اعلان فضای نامی می تواند تهی باشد. این دارای اثر یکسانی است که محدوده ی اعلان موجود در آنجا بدون فضای نامی پیش فرض است.

<?xml version='1.0'?>
<Beers>
 <!-- the default namespace inside tables is that of HTML -->

 <table xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
  <th><td>Name</td><td>Origin</td><td>Description</td></th>

  <tr> 
   <!-- no default namespace inside table cells -->
   <td><brandName xmlns="">Huntsman</brandName></td>
   <td><origin xmlns="">Bath, UK</origin></td>

   <td>
    <details xmlns=""><class>Bitter</class><hop>Fuggles</hop>
     <pro>Wonderful hop, light alcohol, good summer beer</pro>

     <con>Fragile; excessive variance pub to pub</con>
     </details>
    </td>
   </tr>
  </table>

 </Beers>

6.3 یگانگی ویژگیها

در اسناد XML مطابق با این خصوصیات، بدون تگ می تواند در بر گیرنده ی دو ویژگی باشد که:

 1. دارای نامهای یکسان باشد، یا

 2. نامهای واجد شرایط با جزء محلی و با پیشوندهایی که محدود کننده جهت نامهای فضای نامی داشته اند که یکسان اند، داشته باشد.

این محدودیت در حکم ضرورتی است که بدون عنصر دو ویژگی با نام پیشوندی یکسان دارد.

برای مثال، هر یک از تگهای عنصر تهی bad در ذیل غیر مجاز است:

<!-- http://www.w3.org is bound to n1 and n2 -->
<x xmlns:n1="http://www.w3.org" 
  xmlns:n2="http://www.w3.org" >
 <bad a="1"   a="2" />
 <bad n1:a="1" n2:a="2" />

</x>

به هرحال، هر یک از تگهای ذیل مجازند، در ثانی برای اینکه فضای نامی پیش فرض مورد کاربرد نامهای ویژگی نیست:

<!-- http://www.w3.org is bound to n1 and is the default -->
<x xmlns:n1="http://www.w3.org" 
  xmlns="http://www.w3.org" >
 <good a="1"   b="2" />
 <good a="1"   n1:a="2" />
</x>

7 همگونی اسناد

این خصوصیات کاربردی جهت اسناد XML 1.0 می باشد. جهت مطابقت با این خصوصیات، یک سند بایستی مطابق با خصوصیات XML 1.0 خوش ترکیب باشد [XML10].

در اسناد XML که مطابق با این خصوصیات می باشند، نامهای ویژگی و عنصر بایستی با تولید برای QName مطابقت نمایند و لازم است جبران کننده ی "محدودیتهای فضای نامی" باشند. تمام نشانه های دیگر در سند که ضروری هستند، برای XML 1.0 well-formedness، جهت مطابقت با تولید XML برای نام بایستی با این تولید متعلق به خصوصیات برای  NCName مطابق باشند.

[تعریف: یک سند در صورتی که مطابق با این خصوصیات باشد، فضای نامی خوش ترکیب است. ]

در یک فضای نامی خوش ترکیب سند چنین استنباط می شود:

همچنین، یک فضای نامی خوش ترکیب سند می تواند فضای نامی معتبر هم باشد.

[تعریف: یک فضای نامی خوش ترکیب سند اگر مطابق با خصوصیات XML 1.0 اعتبار داشته باشد فضای نامی معتبر است و تمام نشانه های متفاوت نامهای ویژگی و عنصر که ضروری هستند، برای اعتبار XML 1.0، جهت مطابقت تولید XML برای انطباق نام تولید مربوط به این خصوصیات برای NCName می باشند. ]

در یک فضای نامی معتبر سند اینگونه است:

8 هماهنگی پردازشگرها

جهت مطابقت با این خصوصیات، یک پردازنده بایستی نقض کننده های فضای نامی well-formedness را گزارش دهد، بجز آنچه جهت بررسی نامهای فضای نامی مجاز URI ها  لازم نیست.

[تعریف: یک پردازشگر اعتباری XML مطابق با این خصوصیات فضای نامی اعتباری است در صورتی که همچنین نقض های صحت فضای نامی را گزارش دهد. ]

A مراجع اصولی

Keywords
RFC 2119: Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels, S. Bradner, ed. IETF (Internet Engineering Task Force), March 1997. Available at http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2119.txt
RFC2141
RFC 2141: URN Syntax, R. Moats, ed. IETF (Internet Engineering Task Force), May 1997. Available at http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2141.txt.
RFC3986
RFC 3986: Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax, T. Berners-Lee, R. Fielding, and L. Masinter, eds. IETF (Internet Engineering Task Force), January 2005. Available at http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3986.txt
RFC3629
RFC 3629: UTF-8, a transformation format of ISO 10646, F. Yergeau, ed. IETF (Internet Engineering Task Force), November 2003. Available at http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3629.txt
XML
Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition), Tim Bray, Jean Paoli, C. M. Sperberg-McQueen, Eve Maler, and François Yergeau eds. W3C (World Wide Web Consortium), 16 August 2006. Available at http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml-20060816/.

B دیگر منابع (غیر اصولی)

1.0 Errata
Namespaces in XML Errata. W3C (World Wide Web Consortium). Available at http://www.w3.org/XML/xml-names-19990114-errata.
Relative URI deprecation
Results of W3C XML Plenary Ballot on relative URI References In namespace declarations 3-17 July 2000, Dave Hollander and C. M. Sperberg-McQueen, 6 September 2000. Available at http://www.w3.org/2000/09/xppa.

C ساختار داخلی فضاهای نامی XML (غیر اصولی)

این پیوست حذف شده است.

D تغییرات پس از نسخه ی 1.0 (غیر اصولی)

این نسخه مرکب از لیست اشتباهات از تاریخ 1 ژوئن 2006 میباشد [لیست اشکالات 1.0].

آنجا تغییرات چندین سرمقاله، شامل یک شماره ازتغییرات واژگان فنی افزایشات مورد نظر جهت ایجاد پایداری بیشتر موجود می باشد. پیوست غیر اصولی "ساختار داخلی فضاهای نامی XML" برداشته شده است.

E سپاسگزاریها (غیر اصولی)

این کار بازتاب فعالیت شمار زیادی از افراد، بویژه شامل شرکت کنندگان در کار گروه XML کنسرسیوم وب جهانی و زیر گروه علاقه مند خاص و شرکت کننده ها در فعالیت فرا داده ی W3C می باشد. مخصوصا همیاریهای چارلز فرانکستون ازمایکروسافت با ارزش بودند.